Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1 Marts 2021

Ved at benytte hjemmeside www.yellowbeard.com, vores apps og tilknyttede tjenester (”Tjenesten”) samtykker du til disse Vilkår og privatlivspolitik (herefter ”Vilkår”), og dermed også at YellowBeard A/S behandler dine personoplysninger som beskrevet heri.

Din aftalepart for disse Vilkår er:

YellowBeard A/S
Sandtoften 10
2820 Gentofte
CVR: 38662406
Telefonnr.: 8282 3000
Mail: hello@yellowbeard.com
Website: www.yellowbeard.cm

(herefter ”YellowBeard”, ”vi”, ”os” eller ”vores”)

 1.  BETINGELSER FOR BRUG

2.1    Oprettelse af profil
Du har som bruger ansvar for aktiviteten på din konto. Ved accept af nærværende Vilkår garanterer du samtidig, at alle de oplysninger i forbindelse med tilmelding eller ved senere redigering af din profil, er rigtige, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og du accepterer, at du vil opdatere dine oplysninger efter behov for at sikre, at de fortsat er rigtige og nøjagtige.
Du er ansvarlig for at hemmeligholde din adgangskode og opbevare den sikkert.

2.2    Ansvar
Hvis du overtræder disse Vilkår eller på anden måde udsætter Tjenesten, herunder YellowBeard for økonomisk eller juridisk risiko eller mulig juridisk eksponering, kan vi forhindre dig i at anvende hele eller dele af Tjenesten.

 1.  DATAANSVAR

3.1    Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget disse Vilkår, der fortæller dig, hvordan vi behand-ler dine persondata. YellowBeard er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

3.2    Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 1.  BEHANDLING AF PERSONDATA

4.1    Brug af hjemmeside og apps uden tilmelding eller køb
Du kan anvende vores app og hjemmesiden uden at vi indsamler oplysninger om dig som beskrevet i det følgende. Ved brug af hjemmesiden anvendes dog cookies. Du kan læse mere om cookies nedenfor i afsnit 4.

4.2    Når du tilmelder dig som bruger, foretager køb eller kontakter os
Vi anvender persondata om dig for at levere vores tjenesteydelser til dig i Tjenesten, gøre vores service bedre og sikre kvalitet i Tjenesten samt i vores kontakt med dig.

De persondata, vi anvender, omfatter navnlig:

 • Almindelige persondata i form af kontaktinformationer
 • Persondata om kaffeinteresser
 • Transaktionsdata på dine køb
 • Unikke numre på netværksenheder
 • Oplysninger, der indgår i henvendelser til os, klager, feedback mv.

YellowBeard indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

YellowBeard benytter Bambora (ePay) Betalingsservice til håndtering af online køb og opbevarer ikke selv informationer om betalingsmidler f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

4.3    Nyhedsbrev og push-meddelelser
Du kan særskilt tilmelde dig vores nyhedsbrev samt push notifikationer ved brug af www.yellowbeard.com. Du vil altid kunne framelde dig denne service. Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller andre uopfordrede kommercielle henvendelser fra vores partnere.

4.4    Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om tjenester
 • Forbedring af vores tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til os

4.5    Videregivelse af personoplysninger
For at kunne levere vores ydelser til dig er det nødvendigt at kunne videregive relevant personoplysninger om dig til samarbejdspartnere (fragtfirma o.lign.). Det foregår således:

Som bruger opretter du en profil med dine kontaktoplysning mv. Samarbejdspartnere håndterer herefter pakning, afsendelse og distribution af din pakke.

4.6    Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere personda-ta, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

4.7    Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de per-sondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

4.8    Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

4.9    Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.

Vi opbevarer personoplysninger, som vi efter lovgivningen, er forpligtet til at opbevare. Derudover sletter vi inaktive kundeprofiler efter 1 år efter forud at have påmindet brugeren herom.

4.10    Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet oven-for, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grund-lag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

4.11    Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig hen-vendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

 1.  SIKKERHED

5.1    Vi beskytter dine persondata
Vi passer på dine persondata for at undgå at de utilsigtet går tabt eller bliver ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi anvender databehandlere i EU som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af Yel-lowBeard i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 1.  OPHAVSRET

6.1    Ophavsret til indhold
Ophavsretten til indholdet på www.yellowbeard.com, alt indhold og enhver videreudvikling heraf tilhører YellowBeard med forbehold for oplysninger om tredjepartskilder.

6.2    Begrænset brugsret
Alle personer har tilladelse til at se, kopiere og udskrive materiale fra Tjenesten, med mindre andet er angivet. Indhold fra Tjenesten må kun bruges til ikke-kommercielle formål. Alle kopier af materialet eller dele heraf skal indeholde meddelelse om ophavsretten tilhører YellowBeard.

6.3    Rettigheder ved ophør
Hvis du selv fjerner og/eller YellowBeard nedtager dele af din profil, ophører YellowBeard adgang til fremadrettet at benytte oplysningerne. Dette pålægger ikke YellowBeard en aktiv pligt til at op-høre med at benytte indholdet i allerede udarbejdede materialer, aktive kampagner mv. Sådant materialet må dog ikke efterfølgende genanvendes til andre materialer, kampagner m.v. med mindre disse er anonymiseret.

 1.  ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

7.1    Ansvar
YellowBeard er ansvarlig for de oplysninger (faktuelle, statiske oplysninger, personoplysninger), vi vælger at lade fremgå af Tjenesten. Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre i indholdet.

7.2    Ansvarsbegrænsning
YellowBeard tilstræber, at Tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelses-mæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware. Vi tager løbende backup, men kan ikke garantere mod datatab. YellowBeard fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af indhold af din profil forbundet med sådanne hændelser.

 1.  BRUG AF COOKIES

8.1    Cookies, formål og relevans
Vi anvender cookies til at indsamle oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der ind-samles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

8.2    Hvad er cookies?
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvaren-de med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejled-ning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

8.3    Hvilke cookies bliver sat:
Navn: Google Analytics 
Udbyder: Google 
Formål: Tracking af brugeradfærd på hjemmeside
Udløbstid: 1 uge

Navn: Facebook Pixel
Udbyder: Facebook 
Formål: Tracking af brugeradfærd på hjemmeside/app samt markedsføring
Udløbstid: 1 uge

 1.  DINE RETTIGHEDER

9.1    Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stam-mer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine person-data, og hvem, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver persondata i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de persondata, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmelig-heder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

9.2    Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem ret-tet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du træk-ker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

9.3    Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine persondata til markedsføringsformål. Du kan bruge kontakt-oplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Hvis du vil klage over vores behandling af dine per-sonoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.  

 1.  ÆNDRING AF VILKÅR
  YellowBeard forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse Vilkår og giver meddelelse til dig herom med et passende varsel. De til enhver tid gældende Vilkår er tilgængelig på Tjenesten.